PageSpeed Score 02 - Skooldio Blog |PageSpeed Insights 04 เครื่องมือที่ Developer ควรรู้จัก ถ้าอยาก ‘เร่งสปีด’ เว็บไซต์ | PageSpeed Score Boots Up
Technology

PageSpeed Insights เครื่องมือที่ Developer ควรรู้จัก ถ้าอยาก ‘เร่งสปีด’ เว็บไซต์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญในการบริการลูกค้า หรือเป็น Developer ที่กำลังปวดหัวกับปัญหาเว็บไซต์ที่โหลดและทำงานได้ค่อนข้างช้า ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงถึง UX (User Experience) ของเว็บไซต์ มีผลวิจัยที่รายงานสถิติออกมาว่าทุกวินาทีที่เพิ่มขึ้นในการโหลดเว็บไซต์จะทำให้มีโอกาสเสียผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 30% โดยเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีกิจกรรมซื้อขายอย่าง E-​commerce ประสบการณ์ที่ช้าและไม่ลื่นไหลในการจับจ่ายบนเว็บไซต์ก็ส่งผลไปถึง conversion ...