Data

Data for Social Good

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าข้อมูลนั้นสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างได้เช่นกัน