Technology

เจาะเคส Netflix ใช้ Microservice แก้ระบบสเกลไม่ทัน จนรองรับ 200M User ชิล ๆ

Netflix เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Streaming มีลูกค้ามากกว่า 200 ล้านคน กว่า 190 ประเทศทั่วโลก ความสำเร็จของ Netflix ส่วนหนึ่งมาจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงการนำ Microservices Architecture ...