how-well-your-organization-ready-for-digital-transformation

องค์กรคุณพร้อมทำ Digital Transformation แค่ไหน ?

จะเป็นอย่างไรเมื่อการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจกลายเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป จากผลสำรวจปี 2022 ของ Deloitte 94.9% เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล หรือทำ Digital Transformation เป็นสิ่งจำเป็นต่อศักยภาพในการแข่งขันแต่ในความเป็นจริงมีเพียง 25.6% เท่านั้นที่ทำสำเร็จ ซึ่งลดน้อยลงกว่าเมื่อปี 2020 ที่ 34% อีกต่างหาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เหตุผลบางส่วนคือ..

 • แผนดำเนินการที่เร่งรีบและโครงการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในเบื้องต้น
 • เมื่อเกิดเหตุ Covid-19 ระบาด ผู้คนต่างรีบรับเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เวลาผ่านไปบริษัทก็คุ้นเคยกับสถานการณ์มากขึ้น และไม่ได้ใส่ใจการ Transform เหมือนช่วงแรก ๆ
 • พบว่าไม่ใช่ทุกดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

เท่ากับว่าหากไม่อยากพ่ายแพ้ในสนามการแข่งขัน การร่วมลงสนามเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ถ้าอยากมั่นใจว่าจะทำได้ตลอดรอดฝั่ง สิ่งสำคัญคือต้องไม่ผลีผลาม และมีการประเมินความพร้อมอย่างเหมาะสมเสียก่อน โดยสามารถเช็คได้ตามหัวข้อดังนี้

ด้านกลยุทธ์

 • มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร เอกลักษณ์ และข้อจำกัดต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร
 • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัล ทุกฝ่ายจะได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
 • วิสัยทัศน์ชัดเจน ว่าต้องการให้องค์กรขับเคลื่อนไปยังจุดใด และมีวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

  ด้านผู้นำองค์กร

  • มีความสามารถในการผลักดัน สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ
  • มองโครงการ Transform สู่ยุคดิจิทัลเป็นการลงทุน โดยตั้งงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให้โครงการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น ลดความเสี่ยงการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร

  ด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  • กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นภาพ ตั้งแต่การปรับใช้ จนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  • มอบหมายบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการสื่อสารให้รับผิดชอบโครงการ เพื่อโน้มน้าวให้คนในองค์กรเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  • วางแผนเรียนรู้และนำทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นมาใช้ เช่น แนวคิดการบริหารงานแบบเน้นผลลัพธ์ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การทำการตลาดออนไลน์ 

  ด้านการปรับกระบวนการทางธุรกิจ

  • พัฒนาโมเดลธุรกิจขึ้นจากกลยุทธ์ซึ่งมีหลักการแก้ปัญหาโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นลำดับแรก (Digital-first Strategy) 
  • พร้อมประเมินและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องไปกับโมเดลธุรกิจใหม่ ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม 
  • มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเมินความคุ้มค่าของสิ่งที่ลงทุนว่าสร้างความแตกต่างหรือได้เปรียบคู่แข่งมากน้อยเพียงใด

  ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร

  • วางแผนร่วมกับฝ่าย IT ในการเลือกใช้เทคโนโลยี/ทรัพยากร ให้เหมาะสมกับความพร้อมของพนักงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และรูปแบบขององค์กร 
  • มีระบบที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น เชื่อมต่อได้กับหลายอุปกรณ์ เข้าถึงได้ทุกที่ เพื่อให้คนในองค์กรปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • วางแผนพัฒนาทรัพยากรหรือความสามารถที่จำเป็นต้องมี ควบคู่ไปกับแต่ละระดับการปฏิบัติการ 

  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง

  • กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งทางเทคนิคและกายภาพ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม การจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงาน
  • มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลักขององค์กร ให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมืออย่างทันท่วงที

  ลองเช็คแต่ละข้อแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง? คงจะพอประเมินได้คร่าวๆ ว่าองค์กรของเรามีความพร้อมในการการเปลี่ยนแปลงในระดับไหน หรือควรเน้นเตรียมพร้อมส่วนใดเพิ่มเติมบ้าง

  อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงมีหลายคนคิดไปถึงประเด็นที่ว่า จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปก็เท่านั้นหาก ‘ผู้นำ’ ไม่เข้าใจทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้เลย โดยข้อมูลจาก Leapfrog Technology พบว่ามีผู้บริหารกว่า 80% ที่ขาดทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital literacy) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีสเกลใหญ่อย่างการทำ Digital Transformation 

  ดังนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล นอกจากจะต้องมีการประเมินความพร้อมองค์กร ยังต้องการผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถดูแลทีมให้พร้อมแข่งขัน ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทางที่อาจมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะสามารถนำดิจิทัลมาเป็นหัวใจของกลยุทธ์องค์กร เพื่อการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงได้

  มาอัประดับความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณไปกับ Digital Leadership Bootcamp โปรแกรมเข้มข้น 7 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล ซึ่งจะได้พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กรชั้นนำ เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริง สอบถามใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งเมื่อเข้าร่วมแล้วคุณจะสามารถ..

  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ฟังแนวคิด และเรื่องราวการทำงานกับตัวจริงของวงการ
  • สร้างศักยภาพให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทั้งการดำเนินงานธุรกิจ และการบริหารคนภายในองค์กร
  • สร้าง Connection กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในยุคดิจิทัลขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

  ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงด้วยพื้นฐานที่ดี ห้ามพลาดโปรแกรมดีๆ ที่มีเนื้อหาอัดแน่น Workshop เข้มข้นอย่างโปรแกรมนี้เลย!

  DLB-5

  ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่นี่

   More in:Business

   Comments are closed.