how-well-your-organization-ready-for-digital-transformation
Business

เช็คก่อนลุย องค์กรคุณพร้อมทำ Digital Transformation แค่ไหน?

จะเป็นอย่างไรเมื่อการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจกลายเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป จากผลสำรวจปี 2022 ของ Deloitte 94.9% เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็นต่อศักยภาพในการแข่งขันแต่ในความเป็นจริงมีเพียง 25.6% เท่านั้นที่ทำสำเร็จ ซึ่งลดน้อยลงกว่าเมื่อปี 2020 ที่ 34% อีกต่างหาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เหตุผลบางส่วนคือ..

 • แผนดำเนินการที่เร่งรีบและโครงการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในเบื้องต้น
 • เมื่อเกิดเหตุ Covid-19 ระบาด ผู้คนต่างรีบรับเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เวลาผ่านไปบริษัทก็คุ้นเคยกับสถานการณ์มากขึ้น และไม่ได้ใส่ใจการทำ Digital transformation เหมือนช่วงแรกๆ
 • พบว่าไม่ใช่ทุกดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

เท่ากับว่าหากไม่อยากพ่ายแพ้ในสนามการแข่งขัน การร่วมลงสนามเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ถ้าอยากมั่นใจว่าจะทำได้ตลอดรอดฝั่ง สิ่งสำคัญคือต้องไม่ผลีผลาม และมีการประเมินความพร้อมอย่างเหมาะสมเสียก่อน โดยสามารถเช็คได้ตามหัวข้อดังนี้

ด้านกลยุทธ์

 • มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร เอกลักษณ์ และข้อจำกัดต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร
 • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัล ทุกฝ่ายจะได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
 • วิสัยทัศน์ชัดเจน ว่าต้องการให้องค์กรขับเคลื่อนไปยังจุดใด และมีวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

  ด้านผู้นำองค์กร

  • มีความสามารถในการผลักดัน สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ
  • มองโครงการ Digital Transformation เป็นการลงทุน โดยตั้งงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให้โครงการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น ลดความเสี่ยงการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร

  ด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  • กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นภาพ ตั้งแต่การปรับใช้ จนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  • มอบหมายบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการสื่อสารให้รับผิดชอบโครงการ เพื่อโน้มน้าวให้คนในองค์กรเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  • วางแผนเรียนรู้และนำทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นมาใช้ เช่น แนวคิดการบริหารงานแบบเน้นผลลัพธ์ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การทำการตลาดออนไลน์ 

  ด้านการปรับกระบวนการทางธุรกิจ

  • พัฒนาโมเดลธุรกิจขึ้นจากกลยุทธ์ซึ่งมีหลักการแก้ปัญหาโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นลำดับแรก (Digital-first Strategy) 
  • พร้อมประเมินและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องไปกับโมเดลธุรกิจใหม่ ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม 
  • มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเมินความคุ้มค่าของสิ่งที่ลงทุนว่าสร้างความแตกต่างหรือได้เปรียบคู่แข่งมากน้อยเพียงใด

  ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร

  • วางแผนร่วมกับฝ่าย IT ในการเลือกใช้เทคโนโลยี/ทรัพยากร ให้เหมาะสมกับความพร้อมของพนักงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และรูปแบบขององค์กร 
  • มีระบบที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น เชื่อมต่อได้กับหลายอุปกรณ์ เข้าถึงได้ทุกที่ เพื่อให้คนในองค์กรปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • วางแผนพัฒนาทรัพยากรหรือความสามารถที่จำเป็นต้องมี ควบคู่ไปกับแต่ละระดับการปฏิบัติการ 

  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง

  • กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งทางเทคนิคและกายภาพ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม การจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงาน
  • มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลักขององค์กร ให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมืออย่างทันท่วงที

  ลองเช็คแต่ละข้อแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง? คงจะพอประเมินได้คร่าวๆ ว่าองค์กรของเรามีความพร้อมในการการเปลี่ยนแปลงในระดับไหน หรือควรเน้นเตรียมพร้อมส่วนใดเพิ่มเติมบ้าง

  อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงมีหลายคนคิดไปถึงประเด็นที่ว่า จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปก็เท่านั้นหาก ‘ผู้นำ’ ไม่เข้าใจทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้เลย โดยข้อมูลจาก Leapfrog Technology พบว่ามีผู้บริหารกว่า 80% ที่ขาดทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital literacy) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีสเกลใหญ่อย่างการทำ Digital Transformation 

  ดังนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล นอกจากจะต้องมีการประเมินความพร้อมองค์กร ยังต้องการผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถดูแลทีมให้พร้อมแข่งขัน ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทางที่อาจมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะสามารถนำดิจิทัลมาเป็นหัวใจของกลยุทธ์องค์กร เพื่อการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงได้

  มาอัประดับความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณไปกับ Digital Leadership Bootcamp โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล ซึ่งจะได้พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กรชั้นนำ เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริง สอบถามใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งเมื่อเข้าร่วมแล้วคุณจะสามารถ..

  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ฟังแนวคิด และเรื่องราวการทำงานกับตัวจริงของวงการ
  • สร้างศักยภาพให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทั้งการดำเนินงานธุรกิจ และการบริหารคนภายในองค์กร
  • สร้าง Connection กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในยุคดิจิทัลขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

  ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงด้วยพื้นฐานที่ดี ห้ามพลาดโปรแกรมดีๆ ที่มีเนื้อหาอัดแน่น Workshop เข้มข้นอย่างโปรแกรมนี้เลย!

  Digital Transformation Bootcamp

  ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่นี่

   You may also like

   ceo-lazada-thailand-cover
   Business

   บริหารธุรกิจแบบนักวิทยาศาสตร์ และการสร้าง Empowered Organization แบบ CEO แห่ง Lazada Thailand

   หากใครเคยชอปปิงใน Lazada น่าจะคุ้นเคยกับแท็กสีแดงที่เขียนว่า LazMall ซึ่งเป็นบริการรวมแบรนด์ชั้นนำที่การันตีความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Lazada ปลุกปั้นบริการนี้กว่า 2 ปี  แต่ก็มีร้านค้าอยู่ในบริการเพียงแค่ประมาณ 300 แบรนด์ จนกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่มอบหมายให้ ดร. ...
   Business

   Burnout in Tech: Is it real? คุยกับ 5 Developer ไทย กับปัญหาสุขภาพจิตในวงการ Tech

   Burnout in tech น่าจะเป็นประเด็นที่คนในวงการหลายคนอาจคุ้นชิน แต่กับนอกนั้นเขาอาจเพียงเคยจินตนาการว่า Programmer และ Developer ส่วนใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ของพวกเขาในการทำงานอย่างไร กาแฟสดใหม่ พร้อมกับโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่รอพวกเขาแก้ไข หรือทำให้สำเร็จอยู่หรือเปล่า  ซึ่งทุกอย่างนั้นมี 2 ด้านเสมอ ...

   More in:Business

   blogcover-OKRs Google Business

   ตัวอย่างการเขียน OKRs ที่ทำให้ Google Chrome กลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลก

   ตัวอย่างการเขียน OKRs ของ Google Chrome เขียน OKRs อย่างไร ถึงแซง Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลกได้? ทุกวันนี้เราใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรอยู่? แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่แทบจะตอบได้ทันทีว่าเป็น Google ...
   what is okrs blog cover Business

   OKRs คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับโลกธุรกิจทุกวันนี้

   หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า OKRs กันมาบ้างในช่วงหลายปีนี้ คนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ อาจมีโอกาสได้ลองใช้แนวคิดนี้ในการทำงาน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าคุณเข้าใจว่า OKRs คืออะไร มีที่มาอย่างไร แล้วทำไมถึงเป็น Framework ที่องค์กรอย่าง Google และอีกหลายองค์กรชั้นนำในทุกวันนี้ให้ความสำคัญ พร้อมนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ...
   Business

   ทำความรู้จัก Voxel Art งานกราฟิก 3D ยอดฮิตที่สร้างได้ตั้งแต่ Item, Character ยันเมือง

   หลายๆ คนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับงานภาพสไตล์ Pixel Art หรืองานภาพ Computer Graphic แบบ 8bit ที่ทำให้เรานึกถึงอดีตกันมาบ้างแล้ว (ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองคิดถึงภาพ Arcade Game อย่าง Pac-Man ...

   Comments are closed.