how-well-your-organization-ready-for-digital-transformation
Business

เช็คก่อนลุย องค์กรคุณพร้อมทำ Digital Transformation แค่ไหน?

จะเป็นอย่างไรเมื่อการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจกลายเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกอีกต่อไป จากผลสำรวจปี 2022 ของ Deloitte 94.9% เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็นต่อศักยภาพในการแข่งขันแต่ในความเป็นจริงมีเพียง 25.6% เท่านั้นที่ทำสำเร็จ ซึ่งลดน้อยลงกว่าเมื่อปี 2020 ที่ 34% อีกต่างหาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เหตุผลบางส่วนคือ..

 • แผนดำเนินการที่เร่งรีบและโครงการที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในเบื้องต้น
 • เมื่อเกิดเหตุ Covid-19 ระบาด ผู้คนต่างรีบรับเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เวลาผ่านไปบริษัทก็คุ้นเคยกับสถานการณ์มากขึ้น และไม่ได้ใส่ใจการทำ Digital transformation เหมือนช่วงแรกๆ
 • พบว่าไม่ใช่ทุกดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน

เท่ากับว่าหากไม่อยากพ่ายแพ้ในสนามการแข่งขัน การร่วมลงสนามเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ถ้าอยากมั่นใจว่าจะทำได้ตลอดรอดฝั่ง สิ่งสำคัญคือต้องไม่ผลีผลาม และมีการประเมินความพร้อมอย่างเหมาะสมเสียก่อน โดยสามารถเช็คได้ตามหัวข้อดังนี้

ด้านกลยุทธ์

 • มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร เอกลักษณ์ และข้อจำกัดต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร
 • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัล ทุกฝ่ายจะได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
 • วิสัยทัศน์ชัดเจน ว่าต้องการให้องค์กรขับเคลื่อนไปยังจุดใด และมีวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

  ด้านผู้นำองค์กร

  • มีความสามารถในการผลักดัน สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ
  • มองโครงการ Digital Transformation เป็นการลงทุน โดยตั้งงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให้โครงการดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Stakeholders) เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น ลดความเสี่ยงการเกิดผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร

  ด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  • กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นภาพ ตั้งแต่การปรับใช้ จนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
  • มอบหมายบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการสื่อสารให้รับผิดชอบโครงการ เพื่อโน้มน้าวให้คนในองค์กรเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  • วางแผนเรียนรู้และนำทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นมาใช้ เช่น แนวคิดการบริหารงานแบบเน้นผลลัพธ์ การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การทำการตลาดออนไลน์ 

  ด้านการปรับกระบวนการทางธุรกิจ

  • พัฒนาโมเดลธุรกิจขึ้นจากกลยุทธ์ซึ่งมีหลักการแก้ปัญหาโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นลำดับแรก (Digital-first Strategy) 
  • พร้อมประเมินและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องไปกับโมเดลธุรกิจใหม่ ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม 
  • มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเมินความคุ้มค่าของสิ่งที่ลงทุนว่าสร้างความแตกต่างหรือได้เปรียบคู่แข่งมากน้อยเพียงใด

  ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร

  • วางแผนร่วมกับฝ่าย IT ในการเลือกใช้เทคโนโลยี/ทรัพยากร ให้เหมาะสมกับความพร้อมของพนักงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และรูปแบบขององค์กร 
  • มีระบบที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น เชื่อมต่อได้กับหลายอุปกรณ์ เข้าถึงได้ทุกที่ เพื่อให้คนในองค์กรปรับตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • วางแผนพัฒนาทรัพยากรหรือความสามารถที่จำเป็นต้องมี ควบคู่ไปกับแต่ละระดับการปฏิบัติการ 

  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง

  • กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของบริษัทและข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งทางเทคนิคและกายภาพ เช่น การใช้แพลตฟอร์ม การจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงาน
  • มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลักขององค์กร ให้องค์กรมีความพร้อมในการรับมืออย่างทันท่วงที

  ลองเช็คแต่ละข้อแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง? คงจะพอประเมินได้คร่าวๆ ว่าองค์กรของเรามีความพร้อมในการการเปลี่ยนแปลงในระดับไหน หรือควรเน้นเตรียมพร้อมส่วนใดเพิ่มเติมบ้าง

  อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงมีหลายคนคิดไปถึงประเด็นที่ว่า จะเปลี่ยนแปลงองค์กรไปก็เท่านั้นหาก ‘ผู้นำ’ ไม่เข้าใจทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้เลย โดยข้อมูลจาก Leapfrog Technology พบว่ามีผู้บริหารกว่า 80% ที่ขาดทักษะความเข้าใจและใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital literacy) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีสเกลใหญ่อย่างการทำ Digital Transformation 

  ดังนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล นอกจากจะต้องมีการประเมินความพร้อมองค์กร ยังต้องการผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถดูแลทีมให้พร้อมแข่งขัน ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทางที่อาจมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อที่สุดท้ายแล้วจะสามารถนำดิจิทัลมาเป็นหัวใจของกลยุทธ์องค์กร เพื่อการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริงได้

  มาอัประดับความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณไปกับ Digital Leadership Bootcamp โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล ซึ่งจะได้พบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กรชั้นนำ เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริง สอบถามใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งเมื่อเข้าร่วมแล้วคุณจะสามารถ..

  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ฟังแนวคิด และเรื่องราวการทำงานกับตัวจริงของวงการ
  • สร้างศักยภาพให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทั้งการดำเนินงานธุรกิจ และการบริหารคนภายในองค์กร
  • สร้าง Connection กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในยุคดิจิทัลขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

  ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงด้วยพื้นฐานที่ดี ห้ามพลาดโปรแกรมดีๆ ที่มีเนื้อหาอัดแน่น Workshop เข้มข้นอย่างโปรแกรมนี้เลย!

  Digital Transformation Bootcamp

  ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่นี่

   You may also like

   Business

   แชร์ Tips ยิง Facebook Ads ให้ประสบความสำเร็จกับ Co-founder แห่ง Performance Marketing Agency

   เมื่อพูดถึง Performance Marketing ภาพจำของหลายๆ คนก็จะเป็นภาพของการใช้เครื่องมืออย่าง Facebook Ads ในการยิงแอดเพียงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วในการยิงแอดนั้นมันไม่ได้มีแค่การใช้เครื่องมือ และทำไปตาม Step เท่านั้น มันเป็นศาสตร์ที่ต้องเอาทั้งตัวเลข เทคโนโลยี ...
   Business

   ทำความเข้าใจ Facebook Ads Structure อัปเดตล่าสุด 2022

   ก่อนที่จะเริ่มลงโฆษณาใน Facebook สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยคือ Campaign Structure เพราะการที่เราเข้าใจโครงสร้างแคมเปญนั้น จะทำให้หาจุดที่ควรแก้ไขของการรันโฆษณาทำได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การ Optimized Ad ได้อย่างถูกจุด Table of Contentsมาทำความเข้าใจโครงสร้างของ Facebook ...

   More in:Business

   okr vs kpi blog cover Business

   OKR vs KPI แตกต่างกันยังไง? องค์กรคุณเหมาะกับเครื่องมือไหน?

   ถ้าพูดถึงเครื่องมือหรือ Framework ที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ หลายคนอาจคุ้นเคยกับ KPI ซึ่งถูกใช้ในองค์กรทั่วโลกรวมถึงในไทยมาอย่างยาวนาน และในช่วงหลายปีหลังมานี้อาจได้ยินคำว่า OKR ที่เริ่มเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ชวนอ่าน OKR vs KPI มาดูกันว่าเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง? ...
   leadership skills blog cover Business

   Leadership Skills ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำแห่งยุคมีร่วมกัน

   “คนพูดกันถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าในอนาคตมีความรู้หรือทักษะอะไรที่สำคัญบ้าง ซึ่งเรื่องพวกนี้มันทันกันได้อยู่แล้ว แต่จะบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว” สรุป Leadership Skills ที่ผู้นำเบอร์หนึ่งแห่งยุคมีร่วมกัน จากมุมมองของคุณจิ๋ม สุวภา เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยหลายบริษัทชั้นนำในไทยให้ประสบความสำเร็จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์มากว่า 80 ...
   becoming-finnomena-key-success Business

   ถอดรหัสความสำเร็จของ FINNOMENA แพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนที่มีรายได้กว่า 400 ล้านบาท

   ในโลกจริงของการสร้างธุรกิจ หลายครั้งการสร้าง Product ที่ดีว่ายากแล้ว แต่การพา Product ไปถึงจุดสำเร็จทางธุรกิจนั้นยากยิ่งกว่า พาไปดูเบื้องหลังของ Fintech Startup ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนชั้นนำของไทยอย่าง FINNOMENA ถอดบทเรียนนอกตำราของการสร้าง Product และธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรงจนสามารถผ่านบททดสอบที่ท้าทายที่สุดของตลาดการลงทุนอย่าง ...
   Performance Marketing คืออะไร Business

   Performance Marketing คืออะไร? รู้จักวิธีการทำการตลาดแบบวัดผลได้

   ถ้าให้คุณจ่ายเงินเกินสิ่งที่ได้รับ หรือจ่ายไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้ผลหรือเปล่า คุณจะยอมไหม? แน่นอนว่าคุณคงไม่แฮปปี้ แต่นี่แหละคือ ‘วิธีทำการตลาด’ ที่หลาย ๆ บริษัทกำลังทำอยู่ แล้วจะดีแค่ไหน หากเราสามารถเลือกใช้เงินเฉพาะกับผลลัพธ์ที่เราได้รับเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้คืองาน Performance Marketing การทำธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมของมนุษย์ ...

   Comments are closed.