GHB

🎉 GHB (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ผู้นำด้านสินเชื่อบ้าน พัฒนาทักษะทีม Programmer ด้วยการอบรม”Generative AI for Programming” จาก Skooldio เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และโตเหนือคู่แข่งอย่างก้าวกระโดด

💻 Skooldio ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ไว้วางใจ Skooldio ให้สอนทีม Developer อีกครั้ง 

โดยในครั้งนี้ ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณไมค์ – ธนิศร์พนธ์ ปาณิวรรณ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมการใช้งาน AI ในกระบวนการต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ end-to-end ตั้งแต่ 

⚙️ Learning & Research
⚙️ Solution & System Design
⚙️ Code Implementation
⚙️ Improvement
⚙️ Documentation

Skooldio มุ่งมั่น ในการออกแบบการเรียนรู้ด้าน Technology, Data และ AI ให้องค์กรสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

หากองค์กรสนใจให้ Skooldio เข้าไปช่วยอัปสกิลพนักงานในหัวข้อ Digital Business, Data และ AI ติดต่อได้ที่

Email: sales@skooldio.com
Tel: คุณปูเป้ 088-549-6416

Comments are closed.