Data Visualize
Data

4 เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นทำ Data Visualization อย่างง่าย

📊 ทักษะการทำ Data Visualization นั้นเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้หากองค์กรต้องการอัปเกรดตัวเองเป็น Data-driven organization เพราะ Data Visualization จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้าง Dashboard ให้เป็นระบบ ...