Business

เวลาไม่เคยพอ…จริงเหรอ? Pomodoro Technique เปลี่ยนชีวิตให้ productive ใน 25 นาที

งานไม่เสร็จ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ปีเก่าพ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรตาม resolution ที่ตั้งไว้เลย เชื่อว่าหลายคนมีอาการ เหล่านี้ แต่วางใจได้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอ