ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งในกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (ฝึกภายใน / In-house Training) คือทางบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเอง หรือจ้างจัด และกรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ฝึกภายนอก / Public Training)

การฝึกอบรมของพนักงานในองค์กรกับ Skooldio ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250%

ปกติเมื่อนิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร จะสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองในโครงการ Thailand Plus Package นิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึงหรือเทียบเท่ากับ 250% ซึ่งเมื่อมองถึงความคุ้มค่าแล้ว นิติบุคคลที่มีฐานภาษีอยู่ที่ 10-20% จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เทียบเท่ากับ 50% ของราคาค่าอบรมหรือเรียกได้ว่า เทียบเท่าส่วนลดสูงสุด 50% 

โดย Skooldio มีหลักสูตรกว่า 72 หลักสูตรทั้งคอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป และ Bootcamp ที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อพร้อมพัฒนาบุคลากรของคุณ

ลดหย่อนภาษีฝึกอบรม

การฝึกอบรมของพนักงานในองค์กร ลดหย่อนภาษีได้

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปอยู่ในข่ายบังคับ เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี ยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้าง หรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่าย ในการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการของประเทศ ที่ผู้ประกอบการจะได้ผลประโยชน์ 2 ต่อ จากการได้ทั้งการพัฒนาพนักงาน และได้ทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการได้สิทธิลดหย่อนภาษี

อบรมกับ Skooldio ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

โดยปกติแล้วเมื่อนิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น ซื้อคอร์สออนไลน์ราคา 1,990 บาท นิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเป็นรายจ่ายได้ 1,990 บาท แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าการอบรม กรมสรรพากรจึงอนุญาตให้นิติบุคคลนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 3,980 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับ 200%

ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในโครงการ Thailand Plus Package นิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,975 บาท หรือเทียบเท่ากับ 250%  โดย ครม. ได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการทางภาษีเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี

โดย Skooldio มีหลักสูตรทั้งในรูปแบบคอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป และ Bootcamp ที่สามารถจัดฝึกภายใน (In-house Training) และฝึกภายนอก (Public Training) ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรแล้วกว่า 72 หลักสูตร

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Data

 1. [Online Course] Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
 2. [Online Course] Dashboard Design Principles
 3. [Online Course] Data Storytelling with Infographics
 4. [Online Course] Data Pipelines with Airflow
 5. [Online Course] Essential pandas for Data Science
 6. [Online Course] Exploratory Data Analysis with Excel
 7. [Online Course] Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 8. [Online Course] Hands-On Power BI
 9. [Online Course] Intro to Data Science
 10. [Online Course] Mastering Looker Studio
 11. [Online Course] Power BI Essentials
 12. [Online Course] Purpose-built Database
 13. [Online Course] SQL for Data Analytics
 14. [Online Course] Web Scraping with Minimal Coding
 15. [Online Course] Web Scraping Fundamentals with Python
 16. [Workshop] Data Science for Business
 17. [Workshop] Dashboard Design for Data -Driven Organization
 18. [Workshop] Communicating with Infographics
 19. [Workshop] Leading with Data
 20. [Workshop] Leading with Data (+Simulation)
 21. [Workshop] Effective Data Storytelling
 22. [Bootcamp] Data Analytics Bootcamp

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Business

 1. [Online Course] Agile Essentials
 2. [Online Course] Airtable: From Zero to Hero
 3. [Online Course] AppSheet: Building Your No-Code Apps
 4. [Online Course] Bitcoin, Blockchain, and Beyond
 5. [Online Course] Cybersecurity Awareness
 6. [Online Course] Digital Business Essentials
 7. [Online Course] Go-to-Market Strategies
 8. [Workshop] Agile for Business
 9. [Workshop] Design Thinking for Corporate Innovation
 10. [Workshop] Digital Leadership Essentials
 11. [Bootcamp] Customer Centric Innovation Bootcamp
 12. [Bootcamp] Digital Leadership Bootcamp
 13. [Bootcamp] Performance Marketing Bootcamp

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Technology

 1. [Online Course] Android Fundamentals for Basic App Development
 2. [Online Course] Android UI Design with XML
 3. [Online Course] Building Microservices with Go
 4. [Online Course] Debugging and Publishing Your Android Apps
 5. [Online Course] Developing Robust API Services with Go
 6. [Online Course] DevSecOps Transformation & Technologies
 7. [Online Course] Effective Go: Architecture and Design Patterns
 8. [Online Course] Essential CSS for Web Developers
 9. [Online Course] Getting Started with Vue.js
 10. [Online Course] Git Essentials for Developers
 11. [Online Course] Go: The Fundamentals
 12. [Online Course] How to Become a Better Programmer
 13. [Online Course] Intro to Programming with Python
 14. [Online Course] Introduction to Docker
 15. [Online Course] Kubernetes Mastery
 16. [Online Course] Microservices Essentials
 17. [Online Course] Modern JavaScript (ES6)
 18. [Online Course] OOP the Right Way
 19. [Online Course] PageSpeed Score Boost Up
 20. [Online Course] React Hooks in Action
 21. [Online Course] Scala Fundamentals
 22. [Online Course] Software Architecture Design
 23. [Online Course] Web Basics with HTML and CSS
 24. [Workshop] Microservices Design
 25. [Workshop] Microservices Development and Deploy
 26. [Workshop] DevOps Transformation
 27. [Workshop] Security in DevSecOps
 28. [Workshop] Infrastructure as Code and GitOps
 29. [Workshop] Observability : The Next Level Monitoring

หลักสูตรอัปสกิลด้าน UX/UI

 1. [Online Course] Design Thinking for Innovation
 2. [Online Course] Improving UX with Motion
 3. [Online Course] Intro to User Experience Design (UX)
 4. [Online Course] Service Design Essentials
 5. [Online Course] UI Design with Figma
 6. [Online Course] UX Writing
 7. [Online Course] Webflow for Designers
 8. [Workshop] Psychology and UX for Digital Product Design
 9. [Workshop] UI Design Essentials
 10. [Workshop] UX Foundations
 11. [Bootcamp] Product Management Bootcamp
 12. [Bootcamp] UX UI Bootcamp

  วิธีการลดหย่อนภาษีทำอย่างไร?

  1. ลงทะเบียนฝึกอบรมกับ Skooldio
  2. เตรียมเอกสารยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
   • คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
   • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขา
   • กำหนดการฝึกอบรมโบรชัวร์ ใบสมัคร จากทาง Skooldio
   • หลักฐานหลักสูตรหรือหัวข้อการฝึกอบรมของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม จากทาง Skooldio
   • หนังสือส่งตัว/หนังสือขออนุมัติ/หนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรม/หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองการ ฝึกอบรม (ถ้ามี)
   • หลักฐานค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม หรือใบเสร้จรับเงินจากทาง Skooldio
   • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลและเป็นการยื่นคำขอครั้งแรก)
   • หนังสือมอบอำนาจ
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ 1 ฉบับ บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบ 1 ฉบับ
    ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิกที่นี่
  3. ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ จุดรับคำขอกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด)
  4. สมัครและเข้าใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. ยื่นเอกสารและคำขอ จากนั้นใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการรอพิจารณา
  6. นำเอกสารรับรองหลักสูตรที่ได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยื่นที่ฝ่ายการเงินและบัญชีขององค์กรเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีค่าฝึกอบรม 200% และ 250% จากกรมสรรพากร

  ถ้าหาก HR ท่านใดกำลังมองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในราคาพิเศษสำหรับองค์กร (ส่วนลดสูงสุด 60%!) หรือต้องการปรึกษาการทำ Training Roadmap ปี 2023-2024 สามารถติดต่อได้ที่ Hello@skooldio.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ https://www.skooldio.com/business

  More in:Business

  Comments are closed.