ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ทั้งในกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง (ฝึกภายใน / In-house Training) คือทางบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเอง หรือจ้างจัด และกรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ฝึกภายนอก / Public Training)

การฝึกอบรมของพนักงานในองค์กรกับ Skooldio ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250%

ปกติเมื่อนิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร จะสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่หลักสูตรที่ได้รับการรับรองในโครงการ Thailand Plus Package นิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมมายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถึง 250% ซึ่งเมื่อมองถึงความคุ้มค่าแล้ว เรียกได้ว่า เทียบเท่าส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับนิติบุคคลส่วนใหญ่ที่มีฐานภาษี 20% 

โดย Skooldio มีหลักสูตรกว่า 72 หลักสูตรทั้งคอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป และ Bootcamp ที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อพร้อมพัฒนาบุคลากรของคุณ

ลดหย่อนภาษีฝึกอบรม

การฝึกอบรมของพนักงานในองค์กร ลดหย่อนภาษีได้

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปอยู่ในข่ายบังคับ เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี ยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้าง หรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่าย ในการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการของประเทศ ที่ผู้ประกอบการจะได้ผลประโยชน์ 2 ต่อ จากการได้ทั้งการพัฒนาพนักงาน และได้ทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการได้สิทธิลดหย่อนภาษี

อบรมกับ Skooldio ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 250%

โดยปกติแล้วเมื่อนิติบุคคลมีค่าใช้จ่ายใดๆ เช่น ซื้อคอร์สออนไลน์ราคา 1,990 บาท นิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเป็นรายจ่ายได้ 1,990 บาท แต่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าการอบรม กรมสรรพากรจึงอนุญาตให้นิติบุคคลนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 3,980 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับ 200%

ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในโครงการ Thailand Plus Package นิติบุคคลสามารถนำค่าอบรมมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,975 บาท หรือเทียบเท่ากับ 250%  โดย ครม. ได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการทางภาษีเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี

โดย Skooldio มีหลักสูตรทั้งในรูปแบบคอร์สออนไลน์ เวิร์กชอป และ Bootcamp ที่สามารถจัดฝึกภายใน (In-house Training) และฝึกภายนอก (Public Training) ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรแล้วกว่า 72 หลักสูตร

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Data

 1. [Online Course] Advanced SQL for Data Analytics with BigQuery
 2. [Online Course] Dashboard Design Principles Recommended
 3. [Online Course] Data Storytelling with Infographics
 4. [Online Course] Data Pipelines with Airflow
 5. [Online Course] Essential pandas for Data Science
 6. [Online Course] Exploratory Data Analysis with Excel
 7. [Online Course] Exploratory Data Analysis with Google Sheets
 8. [Online Course] Hands-On Power BI Recommended
 9. [Online Course] Intro to Data Science Best Seller
 10. [Online Course] Mastering Looker Studio
 11. [Online Course] Power BI Essentials Best Seller
 12. [Online Course] Purpose-built Database
 13. [Online Course] SQL for Data Analytics
 14. [Online Course] Web Scraping with Minimal Coding
 15. [Online Course] Web Scraping Fundamentals with Python
 16. [Online Course] Effective Data Storytelling
 17. [Workshop] Data Science for Business
 18. [Workshop] Dashboard Design for Data -Driven Organization
 19. [Workshop] Communicating with Infographics
 20. [Workshop] Leading with Data
 21. [Workshop] Leading with Data (+Simulation)
 22. [Workshop] Effective Data Storytelling
 23. [Bootcamp] Data Analytics Bootcamp
 24. [Bootcamp] Data Engineering Bootcamp

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Business

 1. [Online Course] Agile Essentials Recommended
 2. [Online Course] Airtable: From Zero to Hero
 3. [Online Course] AppSheet: Building Your No-Code Apps
 4. [Online Course] Bitcoin, Blockchain, and Beyond
 5. [Online Course] Cybersecurity Awareness
 6. [Online Course] Digital Business Essentials
 7. [Online Course] Go-to-Market Strategies Recommended
 8. [Workshop] Design Thinking for Corporate Innovation
 9. [Workshop] Digital Leadership Essentials
 10. [Bootcamp] Customer Centric Innovation Bootcamp
 11. [Bootcamp] Digital Leadership Bootcamp
 12. [Bootcamp] Performance Marketing Bootcamp

หลักสูตรอัปสกิลด้าน Technology

 1. [Online Course] Android Fundamentals for Basic App Development
 2. [Online Course] Android UI Design with XML
 3. [Online Course] Building Microservices with Go
 4. [Online Course] Debugging and Publishing Your Android Apps
 5. [Online Course] Developing Robust API Services with Go
 6. [Online Course] DevSecOps Transformation & Technologies Recommended
 7. [Online Course] Effective Go: Architecture and Design Patterns
 8. [Online Course] Essential CSS for Web Developers
 9. [Online Course] Getting Started with Vue.js
 10. [Online Course] Git Essentials for Developers
 11. [Online Course] Go: The Fundamentals
 12. [Online Course] How to Become a Better Programmer
 13. [Online Course] Intro to Programming with Python
 14. [Online Course] Introduction to Docker Best Seller
 15. [Online Course] Kubernetes Mastery
 16. [Online Course] Microservices Essentials
 17. [Online Course] Modern JavaScript (ES6)
 18. [Online Course] OOP the Right Way Recommended
 19. [Online Course] PageSpeed Score Boost Up
 20. [Online Course] React Hooks in Action
 21. [Online Course] Scala Fundamentals
 22. [Online Course] Software Architecture Design Best Seller
 23. [Online Course] Web Basics with HTML and CSS
 24. [Workshop] Microservices Design
 25. [Workshop] Microservices Development and Deploy
 26. [Workshop] DevOps Transformation
 27. [Workshop] Security in DevSecOps
 28. [Workshop] Infrastructure as Code and GitOps
 29. [Workshop] Observability : The Next Level Monitoring

หลักสูตรอัปสกิลด้าน UX/UI

 1. [Online Course] Customer Journey Mapping Recommended
 2. [Online Course] Design Thinking for Innovation
 3. [Online Course] Getting User Insights through User Interviews
 4. [Online Course] Improving UX with Motion
 5. [Online Course] Intro to User Experience Design (UX) Best Seller
 6. [Online Course] Service Design Essentials Best Seller
 7. [Online Course] UI Design with Figma Best Seller
 8. [Online Course] UI Fundamentals Recommended
 9. [Online Course] Usability Design and Psychology for Digital Products
 10. [Online Course] UX Writing
 11. [Online Course] Webflow for Designers
 12. [Workshop] Psychology and UX for Digital Product Design
 13. [Workshop] UI Design Essentials
 14. [Workshop] UX Foundations
 15. [Bootcamp] Product Management Bootcamp
 16. [Bootcamp] UX UI Bootcamp

  วิธีการลดหย่อนภาษีทำอย่างไร?

  บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก อว. สามารถนำค่าใช้จ่าย ไปขอยกเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร โดยมีขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร ดังนี้

  1. ลงทะเบียนฝึกอบรมกับ Skooldio ในหลักสูตรที่ต้องการ
  2. เข้าร่วมการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. นำใบกำกับภาษีจาก Skooldio แนบพร้อมหลักฐานอื่นๆ สำหรับการยื่นภาษีประจำปีของนิติบุคคล และรายชื่อพนักงานที่เข้ารับฝึกอบรม โดยใบกำกับภาษีระบุรายละเอียดดังนี้
   • เลขที่ผู้เสียภาษีของหน่วยฝึกอบรม
   • ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง
   • เลขที่หนังสือรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
   • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

  ถ้าหาก HR ท่านใดกำลังมองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในราคาพิเศษสำหรับองค์กร (ส่วนลดสูงสุด 60%!) หรือต้องการปรึกษาการทำ Training Roadmap ปี 2023-2024 สามารถติดต่อได้ที่ Hello@skooldio.com หรือลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ https://www.skooldio.com/business

  More in:Business

  Comments are closed.