Technology

DevSecOps คืออะไร? ทำไมทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

DevSecOps คืออะไร? ก่อนที่จะพูดถึงว่า DevSecOps หรือ DevOps คืออะไร มาดูที่ไปที่มากันก่อนว่า DevOps / DevSecOps เกิดขึ้นจากอะไร  ในช่วงปี 2009 ในงาน ...