burnout-boreout-brownout
Business

Burnout, Boreout, Brownout 3 ภาวะเบื่องานที่คนยุคนี้เผชิญ

ในชีวิตคนทำงานคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆ ครั้งต้องเผชิญกับช่วงที่ตัวเองรู้สึกหมดไฟ (Burnout) ในงานที่ทำอยู่ หรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่มี ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเครียดจากงาน สภาแวดล้อม หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานกันเอง จนหลายๆ ครั้งจบลงที่การลาออก เพื่อย้ายไปทำงานที่ใหม่ หรือในอีกกรณีก็อาจตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าไปได้เลย

Burnout, Boreout, Brownout, I’m OUT

ไม่ว่าจะเป็นภาวะหมดไฟ ภาวะเบื่องาน หรือภาวะหมดใจ ล้วนมีส่วนมาจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งสิ้นเพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และแม้ว่าทุกคนจะรู้จักภาวะหมดไฟเป็นอย่างดี แต่ก็มีอาการอื่นๆ อีกที่เชื่อมโยงไปถึงความเบื่อหน่ายในงาน หรือแม้แต่การสูญเสียความหมายในการทำงานที่ไม่ควรถูกละเลยเช่นเดียวกัน

จากรายงานของ Corporate Balance Concepts บอกว่าแท้จริงแล้วอาการหมดไฟ อาจไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการลาออก แต่เป็นอาการหมดใจ (Brownout) มากกว่า โดยจากการสำรวจพบว่าพนักงานกว่า 40% ลาออกเพราะอาการหมดใจ ในขณะที่อาการหมดไฟมีเพียง 5% เท่านั้น ดังนั้นมาเช็คกันดีกว่าว่าคุณอยู่ในภาวะเบื่องานระดับไหนกันแน่ และแต่ละระดับมีอาการและสาเหตุมาจากอะไรกัน

ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome)

burnout syndrome

ภาวะหมดไฟ คือ ภาวะของการอ่อนล้าทางอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานมีมากเกินไป อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีอาการหลักๆ ได่แก่มีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ มองโลกในแง่ลบ ขาดความมั่นใจ รู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หรือกับที่ทำงานเป็นไปในด้านลบ ห่างเหินจากคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า

ลักษณะอาการภาวะหมดไฟ

 • รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือเหนื่อยล้าเรื้อรัง
 • มองโลกในแง่ร้าย
 • เบื่องาน
 • ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ปวดท้อง หรือมีอาการทางกายอื่นๆ เมื่อต้องมาทำงาน
 • อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดได้ง่าย
 • ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
 • ทำงานได้ช้าลงมากกว่าปกติ
 • คุณภาพของงานที่ทำลดลง
 • ความสนใจในการทำงานลดลง

สาเหตุของภาวะหมดไฟ

 • ภาระงานหนักและปริมาณงานมาก (Overload) รบมไปถึงงานมีความซับซ้อน หรือต้องทำในเวลาที่จำกัด
 • ขาดอำนาจในการตัดสินใจ หรือมีปัญหาในการเรียงลำดับความสำคัญของงาน
 • ไม่ได้รับการตอบแทน หรือรางวัลที่เพียงพอต่องานที่ตัวเองมีส่วน
 • รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ได้รับความยุติธรรม ขาดความเชื่อมั่น และการเปิดใจยอทรับจากเพื่อนร่วมงาน
 • งานที่ทำไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงคุณค่า หรือความภูมิใจในงานที่ทำ

ภาวะเบื่องาน (Boreout Syndrome)

boreout syndrome

ภาวะเบื่องาน คือ อาการเบื่องานที่มักเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่มีความท้าทาย หรือน้อยเกินไป บางครั้งก็เกิดจากการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของงาน โดยหลายคนมักสับสนกับภาวะหมดไฟ เนื่องด้วยมีลักษณะอาการคล้ายกัน แต่ภาวะเบื่องานนั้นเกิดจากงานส่วนใหญ่ที่ทำไม่น่าสนใจเพียงพอ ส่งผลให้รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ศักยภาพในการทำงานเต็มที่ ทำให้เกิดภาวะถดถอยในการทำงาน หรือภาวะซึมเศร้าในที่สุด

ลักษณะอาการภาวะเบื่องาน

 • เบื่องานที่ตนเองทำอยู่
 • ไม่อยากมาทำงาน
 • ต้องฝืนตัวเองในการมาทำงาน หรือเริ่มต้นทำงาน
 • รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถสูงกว่างาน
 • ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในงานที่ทำ
 • คิดว่าตนเองไม่เหมาะสมกับงาน
 • มีส่วนร่วมกับงานของทีมน้อยลง
 • มองหางานใหม่อยู่ตลอดเวลา
 • ภูมิใจในตัวเองต่ำ
 • ชอบหาวิธีเลี่ยงงาน หรือฆ่าเวลา

สาเหตุของภาวะเบื่องาน

 • โครงสร้างงาน หรือการแบ่งงานไม่เท่าเทียม
 • งานที่ได้รับมอบหมายไม่มีความท้าทาย หรือได้รับงานน้อยเกินไป
 • ไม่รู้จุดประสงค์ในการทำงานที่ได้รับ
 • งานที่ได้รับไม่ตรงกับที่ตนเองคาดหวัง
 • งานที่ได้รับไม่เหมาะสมกับความสามารถ

ภาวะหมดใจ (Brownout syndrome)

brownout syndrome

ภาวะหมดใจ คือ ภาวะหมดใจในการทำงาน เป็นภาวะอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดจากทั้ง 3 ภาวะ โดยมีสาเหตุหลักมาจากความคาดหวังต่อบุคคลสูง และกดดันให้บุคคลนั้นทำตามความคาดหวังดังกล่าว จนกลายเป็นการทำงานที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร แล้วเริ่มทำตัวออกห่างงานมากขึ้น โดยภาวะหมดใจ มีผลกระทบในระยะยาวทั้งต่องาน และชีวิตส่วนตัว และภาวะนี้ยังยากต่อการสังเกตุอาการด้วยตาเปล่า เนื่องจากหลายครั้งพนักงานที่มีอาการดังกล่าวยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติทุกอย่าง แต่แท้จริงแล้วภายในใจรู้สึกอยากหยุดทำงานทุกอย่างตลอดเวลา และสิ่งที่ตามมาคือการ Quite Quitting หรือการลาออกแบบเงียบๆ ไปนั่นเอง

ลักษณะอาการภาวะหมดใจ

 • ลาทุกวันลาที่มี
 • มาทำงานสายโดยตั้งใจ
 • ขาดงานโดยไม่รู้สึกผิด
 • รู้สึกกดดันจากการทำงาน
 • ดองงาน หรือทิ้งงานโดยเจตนา
 • ความรับผิดชอบในงานลดลง
 • ทำงานแบบไร้ชีวิตจิตใจ ความกระตือรือร้นในการทำงานลดลง
 • ขาดการวางแผนในการทำงาน
 • พร้อมลาออกตลอดเวลา
 • มีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • ปลีกตัวจากสังคมเพื่อนร่วมงาน

สาเหตุของภาวะหมดใจ

 • องค์กรไม่มีทิศทางในการทำงาน
 • องค์กรมีกฏระเบียบเข้มงวดมากจนเกินไป
 • ความไม่เท่าเทียมกันในการทำงาน
 • ขาดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
 • ความคาดหวังที่สูงจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และสภาพแวดล้อม
 • การทำงานที่ไม่เป็นธรรม เช่นการทำงานในวันหยุดติดต่อกัน

ปัญหาสุขภาพใจในองค์กร

ไม่ว่าพนักงานในองค์กรจะตกอยู่ในสภาวะหมดไฟ (Burnout) ภาวะเบื่องาน (Boreout) หรือภาวะหมดใจ (Borwnout) ก็ล้วนส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์กรได้ทั้งนั้น จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญขององค์กรในยุคที่การหาพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Employee) นั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้น

โดยจากการศึกษาโดย Udemy ในปี 2016 พบว่าพนักงานในสหรัฐมากกว่า 43% ที่ประสบกับปัญหาเบื่องานนั้น มีโอกาสลาออกจากบริษัทมากถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เพราะจากการศึกษาในปี 2021 โดย Capterra survey ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์พบว่าพนักงานกว่า 42% บอกว่าต้องการลาออกจากงานเพราะภาวะเบื่องาน ในขณะที่อีกกว่า 25% มองว่าตัวเองไม่อยากทำงานที่ทำอยู่อีกต่อไป เพราะรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่มีความหมายอีกต่อไป

การศึกษาโดย Gallup ในปีเดียวกันยิ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาของภาวะเบื่องานมากขึ้นจากการที่คนทำงานกว่า 80% ขาดการมีส่วนร่วมในงาน ทำให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานที่ได้ลดลงตีมูลค่าได้กว่า 8.1 ล้านล้าน บาทต่อปี ดังนั้นในเวลานี้องค์กรต่างๆ จึงไม่ควรละเลยปัจจัยทางจิตใจจากภาวะเบื่องานต่างๆ ไม่ว่าจะหมดไฟ หมดใจ หรือหมดงาน

เริ่มต้นเรียนรู้ และเข้าใจปัญหาสุขภาพใจให้พร้อมรู้เท่าทันในตนเอง ได้แล้ววันนี้กับคอร์ส Mental Health First Aid สอนโดยครูต้น นรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตบำบัด Merak Clinic

โดยคอร์สนี้จะพาคุณทำความเข้าใจสุขภาพใจของคุณเอง ผ่านวิธีการประเมินเบิ้องต้นด้วยตนเอง พร้อมแนวทางในการดูแลคนรอบข้าง หากประสบกับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ อยู่ รวมไปถึงแนวทางที่องค์กรจะสามารถช่วยเหลือพนักงานของตนเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาได้

mental-health-first-aid

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม)

Source :
https://www.forbesindia.com/article/lifes/burnout-boreout-brownout-whats-the-difference/76545/1
https://www.thetimes.co.uk/article/unhappy-at-work-youre-not-suffering-burnout-but-brownout-867df6br2zn
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2022/03/28/burned-out-or-bored-out-the-engagement-challenge-few-are-talking-about/

You may also like

blogcover-OKRs Google
Business

ตัวอย่างการเขียน OKRs ที่ทำให้ Google Chrome กลายเป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลก

ตัวอย่างการเขียน OKRs ของ Google Chrome เขียน OKRs อย่างไร ถึงแซง Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์อันดับหนึ่งของโลกได้? ทุกวันนี้เราใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรอยู่? แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่แทบจะตอบได้ทันทีว่าเป็น Google ...
what is okrs blog cover
Business

OKRs คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับโลกธุรกิจทุกวันนี้

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า OKRs กันมาบ้างในช่วงหลายปีนี้ คนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ อาจมีโอกาสได้ลองใช้แนวคิดนี้ในการทำงาน แต่แน่ใจแล้วหรือว่าคุณเข้าใจว่า OKRs คืออะไร มีที่มาอย่างไร แล้วทำไมถึงเป็น Framework ที่องค์กรอย่าง Google และอีกหลายองค์กรชั้นนำในทุกวันนี้ให้ความสำคัญ พร้อมนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ...

More in:Business

Business

ทำความรู้จัก Voxel Art งานกราฟิก 3D ยอดฮิตที่สร้างได้ตั้งแต่ Item, Character ยันเมือง

หลายๆ คนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับงานภาพสไตล์ Pixel Art หรืองานภาพ Computer Graphic แบบ 8bit ที่ทำให้เรานึกถึงอดีตกันมาบ้างแล้ว (ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองคิดถึงภาพ Arcade Game อย่าง Pac-Man ...
PESTEL Skooldio Blog Business

PESTEL คืออะไร มารู้จักเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่คนเริ่มต้นทำธุรกิจควรรู้

อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือออก Product ใหม่แต่ไม่รู้ว่าต้องคิดถึงอะไรบ้าง? มาทำความรู้จักกับ PESTEL Framework ‘เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มตลาด’ กันดีกว่า Table of ContentsPESTEL คืออะไร?PESTEL ย่อมาจากอะไร?P หรือ ...
Business

4 ขั้นตอนการทำ Marketing Analytics ผ่าน Google Analytics 4

Marketing Analytics ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำ Performance Marketing และหากพูดถึงคำว่า Analytics นั้น หลายคนมักจะโฟกัสที่การวิเคราะห์ข้อมูล แต่ที่จริงขั้นตอนการตั้งคำถามและเก็บข้อมูลก็เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถ้าตั้งคำถามและเก็บข้อมูลได้ไม่ถูกจุดแล้ว อาจทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ในที่สุด  สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มทำ Marketing Analytics ...

Comments are closed.